ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງໂຊກໄຊ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງໂຊກໄຊ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
SAFETY 3A SAFETY 3B
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     500,000,000     500,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

30,000,000 30,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

3,500,000 3,500,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

200,000 200,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000   50,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ   50,000,000

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

 -   -
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 200,000 200,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 25,000,000 25,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,500,000 3,500,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,500,000 3,500,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 1,354,545     2,718,182
Vat 10% 135,455 271,818
Registry Fee 10,000 10,000
Total Premiium 1,500,000 3,000,000