ວິໄສທັດ,ພັນທະກິດ,ຄຸນຄ່ານິຍົມ

ວິໃສທັດ / Vision

ຜູ້ນໍາດ້ານທີ່ປຶກສາປະກັນໄພແລະການເງິນ ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ການພັດທະນາແບບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຕອບແທນສັງຄົມ.
Leader of insurance and Financial Consultant with Quality, Sustainability and Social Responsibility.

ພັນທະກິດ / Mission

ເປັນບໍລິສັດນາຍຫນ້າປະກັນໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການເບິ່ງທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພັດທະນາເພື່ອເປັນອົງກອນທີ່ດີເລີດໃນການດໍາເນີນວຽກງານ ແລະ ການຈັດການ ການຮັກສາຕົ້ນທືນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບໍລິສັດ KX Broker – ແກ້ວຈະເລີນໂຊກໄຊ ໃຫ້ເປັນ ແບຼນລະດັບ ພຮີມ້ຽມ ສໍາລັບລູກຄ້າ ພ້ອມຮັບຟັງ ການພັດທະນາ ແລະ ການຮັກສາພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານປະກັນໄພ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ພ້ອມກັບເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບບໍລິສັດ KX Broker – ແກ້ວຈະເລີນໂຊກໄຊ ເພື່ອການດູແລກິດຈະການທີ່ດີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ
Being the best Insurance Broker Company Providing the best choices to customers effectively, developing for being an Excellent Organization in Operations and Management Maintaining Costs Effectiveness and Promoting “KX Broker” to be a premium brand in customers’ hears. Developing and Retaining Company’s Staff to be Professional Insurance and Financial Consultants and growing together with “KX Broker” as Corporate Good Governance and Social Responsibility

ຄຸນຄ່ານິຍົມ / Core Values

ຄວາມຊື່ສັດ Honesty
ຄວາມເທົ່າທຽມ Equitability
ບໍລິການລະດັັບດີເລີດ Exclusive Services
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ Social Responsibility