ປະກັນໄພລົດ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 5,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,500,000 3,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ເອພີເອ   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ PREMIUM APA-PREMIUM 1 APA-PREMIUM 2 APA-PREMIUM 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000 750,000,000     750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 300,000 300,000 300,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ EZY APA-EZY 1 APA-EZY 2 APA-EZY 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     500,000,000 500,000,000     600,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 28,000,000 28,000,000 28,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 170,000 170,000 170,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 22,000,000 25,000,000 25,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 280,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 28,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,800,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 170,000 300,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 25,000,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,000,000 3,000,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ລາວ-ຫວຽດ

ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ລາວ-ຫວຽດ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ລາວ-ຫວຽດ ປະກັນໄພ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບພິຊອບ ຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີລົດຈັກ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ, ລົດຕຸ້, ລົດພວງ ແລະ ລົດບັນທຸກ ທ່ານຄວນມີປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບ ທາງແພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ໄວ້ສຳລົບລົດຂອງທ່ານ ເຖິງວ່າທ່ານ ຈະເປັນຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການຂັບລົດ, ທ່ານອາດຈະມີສ່ວນ ໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອາດມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊິວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ຈິ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ: ຄ່າປິນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊົດເຊີຍການເສຍຊິວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ ທົດແທນຄ່າຊ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

ປະກັນໄພລົດ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ເອພີເອ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ເອພີເອ ປະກັນໄພ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບພິຊອບ ຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີລົດຈັກ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ, ລົດຕຸ້, ລົດພວງ ແລະ ລົດບັນທຸກ ທ່ານຄວນມີປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບ ທາງແພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ໄວ້ສຳລົບລົດຂອງທ່ານ ເຖິງວ່າທ່ານ ຈະເປັນຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການຂັບລົດ, ທ່ານອາດຈະມີສ່ວນ ໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອາດມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊິວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ຈິ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ: ຄ່າປິນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊົດເຊີຍການເສຍຊິວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ ທົດແທນຄ່າຊ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ SMART SMART + SMART SMART s SMART + SMART + s ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ       750,000,000      750,000,000     750,000,000      750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 200,000 300,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ WIFY WIFY + WIFY WIFY s WIFY + WIFY + s ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     450,000,000     450,000,000     600,000,000     600,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 160,000 160,000 200,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ (AGL)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)

ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບພິຊອບ ຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຂັບຂີລົດຈັກ, ລົດກະບະ, ລົດຈິບ, ລົດຕຸ້, ລົດພວງ ແລະ ລົດບັນທຸກ ທ່ານຄວນມີປະກັນໄພລົດ ຄວາມຮັບພິຊອບ ທາງແພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ ໄວ້ສຳລົບລົດຂອງທ່ານ ເຖິງວ່າທ່ານ ຈະເປັນຜູ້ມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນການຂັບລົດ, ທ່ານອາດຈະມີສ່ວນ ໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ອາດມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊິວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ນັ້ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ຈິ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີ: ຄ່າປິນປົວ ແລະ ຄ່າໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊົດເຊີຍການເສຍຊິວິດ ກັບຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຊົດເຊີຍກໍລະນີພິການຖາວອນ ທົດແທນຄ່າຊ້ອມແປງກໍລະນີມີຄວາມເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸ ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

1 2 3 4