ພາກບັງຄັບ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 5,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,500,000 3,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ ປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 280,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 28,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,800,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 170,000 300,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 25,000,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,000,000 3,000,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ (AGL)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ກຸງເທບ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ກຸງເທບປະກັນໄພ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 105,000,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອັສທີ ເມືອງໄທ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອັສທີ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 25,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ບິເອັສເຮສ (BSH)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ບິເອັສເຮສ (BSH) ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,100,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 250,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 25,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,100,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ພາກບັງຄັບ ໂຊກໄຊ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບໂຊກໄຊ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000 ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ […]

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບທີບພະຍະ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບທີບພະຍະ ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່………………………………..   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Basic ທາງເລືອກ 1 ທາງເລືອກ 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ 1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000 2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000 ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ * ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000 ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ […]