ພາກສະຫມັກໃຈ

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ເອພີເອ   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ PREMIUM APA-PREMIUM 1 APA-PREMIUM 2 APA-PREMIUM 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000 750,000,000     750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 300,000 300,000 300,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ EZY APA-EZY 1 APA-EZY 2 APA-EZY 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     500,000,000 500,000,000     600,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 28,000,000 28,000,000 28,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 170,000 170,000 170,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 22,000,000 25,000,000 25,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ SMART SMART + SMART SMART s SMART + SMART + s ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ       750,000,000      750,000,000     750,000,000      750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 200,000 300,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ WIFY WIFY + WIFY WIFY s WIFY + WIFY + s ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     450,000,000     450,000,000     600,000,000     600,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 160,000 160,000 200,000 […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ກຸງເທບ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ກຸງເທບປະກັນໄພ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ CARE PLUS ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ 650,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 3,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 200,000 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000 2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 35,000,000 * ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ – 3. […]

ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ກຸງເທບປະກັນໄພ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ກຸງເທບປະກັນໄພ (ລາວ)   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ   CARE ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     650,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 30,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 3,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 200,000 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000 2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ ບໍ່ຄຸ້ມຕອງ * ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ – 3. […]

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ເອັສທີ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ເອັສທີ ເມືອງໄທ   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Option 1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 40,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 250,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 300,000 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000 2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000 * ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ – […]

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງເອັສທີ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງເອັສທີ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ   > ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Smile Package Smile Package 1 Smile Package 2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     450,000,000 500,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 25,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,500,000 3,500,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 200,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 200,000 200,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ BSH

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ BSH   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ BSH SAFE SAFE PLUS 1 SAFE PLUS 2 SAFE PLUS 3 SAFE PLUS 4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ  600,000,000 600,000,000 750,000,000     750,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 7,000,000 7,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 250,000 250,000 250,000 […]

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ BSH

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ BSH   ຄວາມຄຸ້ມຄອງ BSH SAFE SAFE 1 SAFE 2 SAFE 3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ 1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     400,000,000 500,000,000     600,000,000 * ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 35,000,000 50,000,000 50,000,000 * ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,500,000 3,500,000 5,000,000 * ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 250,000 250,000 2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 22,500,000 50,000,000 50,000,000 3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ […]

1 2