ການບໍລິການ

ແກ້ວຈະເລີນໂຊກໄຊ ໂບຼກເກີ

ບໍລິສັດ ໂຕໂກຈາຢາ ລາວ ປະກັນໄພ ຫຼື ໂຕໂກ ປະກັນໄພ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2007 ໂດຍ ການຮັບຮອງ ອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະ ກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຄຜທ) ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະ ຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດ ມາເລເຊຍທີ່ຖືຫຸ້ນ 80% ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີ່ ຖືຫຸ້ນ 20%. ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ(ອ່ານຕໍ່)