ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ເອັສທີ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ເອັສທີ ເມືອງໄທ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
Option 1
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

40,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

5,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

250,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

-
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 200,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 35,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 5,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 2,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 4,990,909
Vat 10% 499,019
Registry Fee 10,000
Total Premiium 5,500,000