ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບທີບພະຍະ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບທີບພະຍະ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,000,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

- - -

 

ປະເພດລົດ

tim

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,500 540,500 1,058,000
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 607,500 1,204,500
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,500 774,500 1,549,000
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 558,000 874,500 1,769,000
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 441,000 821,000 1,646,000
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 638,500 1,007,000 2,038,500
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 759,000 1,200,000 2,431,500
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 638,500 1,007,000 2,235,000
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 759,000 1,200,000 2,666,500
ລົດຕູ້ ຮັງຈ້າງ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 870,000 1,380,500 3,099,000
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ (6 ລໍ້) 474,500 961,000 1,941,500
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ (10 ລໍ້) 592,500 1,074,000 2,193,500
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ (6 ລໍ້) 679,000 1,054,500 2,873,500
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ (10 ລໍ້) 759,000 1,200,000 3,252,500
ລົດພ້ວງ 1,100,500 1,753,500 4,429,500
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ສ່ວນຕົວ 875,000 1,250,500 4,338,500
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ 1,100,000 1,753,500 4,838,500
ລົດຫົວລາກຈູງ ສ່ວນຕົວ 1,125,000 1,800,000 5,517,000
ລົດຫົວລາກຈູງ ຮັບຈ້າງ 1,441,500 2,312,500 6,017,000
ລົດຈັກ 50-124 ເຊເຊ 182,645 238,085 -