ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ກຸງເທບ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ກຸງເທບປະກັນໄພ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 105,000,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 50,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 25,000,000 25,000,000 25,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 2,500,000 2,500,000 2,500,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

200,000 200,000 200,000

 

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,520 541,465 1,057,750
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 608,455 1,205,590
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,575 774,775 1,548,625
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 557,635 874,105 1,769,230
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 440,980 820,975 1,646,800
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 638,485 1,006,930 2,039,500
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 638,485 1,006,930 2,039,500
ລົດຕູ້ ຮັງຈ້າງ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 758,605 1,194,040 2,432,200
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 3.5 ໂຕນ 474,475 953,800 1,838,530
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 512,590 960,730 1,941,325
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 592,285 1,073,920 2,193,115
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 710,095 1,187,018 2,444,473
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 3.5 ໂຕນ 615,385 1,041,580 2,663,200
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 678,910 1,054,285 2,874,565
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 758,605 1,194,040 3,251,095
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 838,300 1,333,379 3,628,708
ລົດພວງ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 357,820 541,465 1,057,750
ລົດພວງ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 417,880 635,020 1,254,100
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,040,425 1,659,505 4,232,845
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 1,180,180 1,892,815 4,806,880
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,522,638 2,451,258 6,311,268
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 1,732,270 2,801,223 7,172,320
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ (ສ່ວນຫົວ) ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,099,908 1,753,060 4,838,643
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ (ສ່ວນຫົວ) ຮັບຈ້້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 1,219,450 1,962,069 5,405,063
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ (ສ່ວນຫາງ) ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 498,730 774,198 1,548,625
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ (ສ່ວນຫາງ) ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 588,820 915,154 1,843,257