ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ບິເອັສເຮສ (BSH)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ບິເອັສເຮສ (BSH)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 50,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,100,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 250,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 25,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,100,000 2,100,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

- - -

 

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,520 555,655 1,172,425
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 630,730 1,363,000
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,575 815,530 1,712,965
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 557,635 924,100 1,967,065
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 440,980 865,195 1,819,225
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ             638,485 1,071,940 2,251,195
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 758,605 1,278,685 2,941,885
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 638,485 1,071,940 2,251,195
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 758,605 1,278,685 2,941,885
ລົດຕູ້ ຮັງຈ້າງ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 869,485 1,483,120 3,417,745
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 474,475 1,019,965 2,144,935
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 592,285 1,145,860 2,420,980
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 678,910 1,125,070 3,169,420
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 758,605 1,278,685 3,585,220
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ 1-3 ໂຕນ 246,940 385,870 739,300
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ 3-10 ໂຕນ 307,000 459,790 955,285
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ 10-24 ໂຕນ 357,820 559,120 1,172,425
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 1-3 ໂຕນ 307,000 459,790 955,285
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 3-10 ໂຕນ 357,820 559,120 1,172,425
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 417,880 664,225 1,371,910
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 307,000 457,480 956,440
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 357,820 559,120 1,172,425
ລົດຈັກ 50 ເຊເຊລົງມາ 122,200 184,570 329,330
ລົດຈັກ 50-124 ເຊເຊ 167,245 233,080 502,195
ລົດຈັກ 125 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 197,275 267,730 506,815
ລົດຕຸກຕຸກ 295,450 561,100 1,028,875 -