ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ (AGL)

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 30,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

150,000 150,000 150,000

 

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,500 541,465  1,057,750
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 608,455 1,205,590
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,575 774,775 1,548,625
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 557,635 874,105 1,769,230
ລົດຈັກ 50 ເຊເຊລົງມາ 137,600 194,195 307,385
ລົດຈັກ 50-124 ເຊເຊ 182,645 238,085 398,630
ລົດຈັກ 125 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 212,675 277,355 482,945
ລົດຕຸກຕຸກ 295,450 475,630 922,615