ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ເອພີເອ ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 280,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 28,000,000 50,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,800,000 5,000,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 170,000 300,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 25,000,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,000,000 3,000,000 3,000,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

150,000 150,000 150,000

 

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 261,900 585,300  956,000
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 277,300 659,000 1,066,000
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 443,400 841,600 1,440,000
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 496,200 950,500 1,649,000
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 455,500 1,086,900 1,803,000
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 567,700 1,022,000 2,034,000
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 650,200 1,193,670 2,661,000
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 726,100 1,300,115 3,013,000
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ສ່ວນຕົວ 813,550 1,715,440 3,013,000
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ  ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 937,300 1,682,651 3,959,000
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,051,150 1,912,173 4,487,000
ລົດຈັກ 50 ເຊເຊລົງມາ 116,700 177,200 276,000
ລົດຈັກ 50-124 ເຊເຊ 156,300 230,000 361,000
ລົດຈັກ 125 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 181,600 271,800 438,000