ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ລາວ-ຫວຽດ ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 5,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 35,000,000 35,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,500,000 3,500,000 3,500,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

- - -

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,520 541,696  1,057,750
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 608,224 1,205,013
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,575 774,544 1,548,625
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 557,635  874,336 1,769,519
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 440,980 821,114 1,646,604
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ  638,485 1,007,392 2,039,255
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 758,605 1,193,670  2,431,905
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 638,485 1,007,392 2,039,255
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 758,605 1,193,670 2,431,905
ລົດຕູ້ ຮັງຈ້າງ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 859,090 1,379,949 2,824,557
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 474,475 960,822 1,941,325
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 592,285 1,073,920 2,192,899
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 713,560 1,053,962 2,873,988
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 758,605 1,193,670 3,251,348
ລົດພວງ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ  357,820 541,696 1,057,588
ລົດພວງ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 417,880 634,835 1,253,923
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 307,000 448,557 861,282
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 357,820  541,696 1,057,588
ລົດຈັກ 50 ເຊເຊລົງມາ 137,600  178,453 291,900
ລົດຈັກ 50-124 ເຊເຊ 167,245 222,362 383,611
ລົດຈັກ 125 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 197,275 262,278 467,545