ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອັສທີ ເມືອງໄທ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບ ອັສທີ ເມືອງໄທ

ປະກັນໄພລົດພາກບັງຄັບແມ່ນປະກັນທິ່......................................

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ

1.) ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງການສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 101,400,000 250,000,000 500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ/ຄົນ 12,000,000 25,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 1,800,000 2,500,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍ/ຄົນ 100,000 160,000 200,000
2.) ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 5,200,000 17,500,000 50,000,000

ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນຜູ້ຂັບຂີ່ໃນກໍລະນີ

* ເສຍຊິວິດ/ພິການຖາວອນທັງໝົດ ຕໍ່ ຄົນ 12,000,000 25,000,000 25,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,500,000 2,500,000

ການຄ້ຳປະກັນການປົກປ້ອງສິດ ຕໍ່ ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ

200,000 200,000 200,000

 

ປະເພດລົດ

Basic

ທາງເລືອກ 1

ທາງເລືອກ 2

ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 288,520 541,696 1,057,750
ລົດເບົາສ່ວນຕົວ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 307,000 608,224 1,205,013
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງຕ່ຳກວ່າ 2000 ເຊເຊ ລົງມາ 497,575 774,544 1,548,625
ລົດເບົາຮັບຈ້າງ ຄວາມແຮງສູງກວ່າ 2000 ເຊເຊ ຂື້ນໄປ 557,635 874,336 1,769,519
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 440,980 821,114 1,646,604
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ             638,485 1,007,392 2,039,500
ລົດຕູ້ ສ່ວນຕົວ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 758,605 1,193,670 2,432,200
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 8-12 ບ່ອນນັ່ງ 638,485 1,007,392 2,039,500
ລົດຕູ້ ຮັບຈ້າງ 13-39 ບ່ອນນັ່ງ 758,605 1,193,670 2,432,200
ລົດຕູ້ ຮັງຈ້າງ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຂື້ນໄປ 869,485 1,379,949 2,824,900
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 474,475 960,822 1,941,325
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 592,285 1,073,920 2,192,899
ລົດບັນທຸກ ສ່ວນຕົວ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 710,095 1,187,018 2,444,473
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 10 ໂຕນ 678,910 1,053,962 2,873,988
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ ບໍ່ເກີນ 25 ໂຕນ 758,605 1,187,018 3,251,348
ລົດບັນທຸກ ຮັບຈ້າງ  25 ໂຕນ ຂື້ນໄປ 838,300 1,333,379 3,628,709
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ 3-10 ໂຕນ 645,415 1,240,240 2,530,301
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ 10-24 ໂຕນ 823,285 1,566,227 2,978,182
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ສ່ວນຕົວ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 991,915 1,652,714 3,426,061
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 3-10 ໂຕນ 909,910 1,426,518 3,659,270
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,040,425 1,659,366 4,232,936
ລົດບັນທຸກ+ພວງ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ          1,180,180 1,892,214 4,806,631
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 909,910 1,426,518 3,659,270
ລົດກົນຈັກ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 1,040,425 1,659,366 4,232,936
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ  ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 980,365 1,542,942 4,272,982
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ 10-24 ໂຕນ 1,099,908 1,752,506          4,839,022
ລົດບັນທຸກນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ 1,219,450 1,962,069 5,450,905
ລົດບັນທຸກ+ພວງນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂຕນ 1,326,865 2,101,778 5,450,905
ລົດບັນທຸກ+ພວງນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 10 ໂຕນ 1,522,638 2,451,050 6,311,404
ລົດບັນທຸກ+ພວງນ້ຳມັນ ຮັບຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ 25 ໂຕນ          1,732,270 2,800,322          7,171,947