ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງໂຊກໄຊ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງໂຊກໄຊ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
SAFETY 2A SAFETY 2B
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000     750,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

35,000,000 40,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

8,000,000 5,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

300,000 500,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 300,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000   150,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000   150,000,000

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

 -   -
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ - -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 30,000,000 30,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,500,000 3,500,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,500,000 3,500,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 4,536,364 6,354,545
Vat 10% 453,636 635,454
Registry Fee 10,000 10,000
Total Premiium 5,000,000 7,000,000