ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ BSH

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ BSH

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
BSH SAFE
SAFE 1 SAFE 2 SAFE 3
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     400,000,000 500,000,000     600,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

35,000,000 50,000,000 50,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

2,500,000 3,500,000 5,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

200,000 250,000 250,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 22,500,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000 45,000,000   55,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້  - -

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

6,000,000 8,000,000   10,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ - - -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 25,000,000 35,000,000 35,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 25,000,000 35,000,000 35,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 2,500,000 2,500,000 2,500,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 2,500,000 2,500,000 2,500,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 1,700,000 2,209,091     2,645,455
Vat 10% 170,000 220,909 264,545
Registry Fee 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 1,880,000 2,440,000 2,920,000