ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ BSH

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ BSH

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
BSH SAFE
SAFE PLUS 1 SAFE PLUS 2 SAFE PLUS 3 SAFE PLUS 4
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ  600,000,000 600,000,000 750,000,000     750,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

5,000,000 5,000,000 7,000,000 7,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

250,000 250,000 250,000 250,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000 100,000,000 200,000,000   55,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້  - - -

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

10,000,000 10,000,000 10,000,000   10,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 500,000 - 600,000 -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ - - - -
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ - - - -
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 3,963,636 4,163,636 6,727,273     6,972,727
Vat 10% 396,364 416,364 672,727 967,273
Registry Fee 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 4,370,000 4,590,000 7,410,000 7,680,000