ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງເອັສທີ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງເອັສທີ ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ

 

>

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
Smile Package
Smile Package 1 Smile Package 2
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     450,000,000 500,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

25,000,000 50,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

2,500,000 3,500,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

200,000 200,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 200,000 200,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 30,000,000 50,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 30,000,000 50,000,000

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

- -
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 200,000 200,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 25,000,000 25,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 2,500,000 2,500,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 2,000,000 2,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 1,809,091 2,718,182
Vat 10% 180,909 271,818
Registry Fee 10,000 10,000
Total Premiium 2,000,000 3,000,000