ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງທີບພະຍະ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງທີບພະຍະ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ GOLD 2 ສ້ອມອູ່ GOLD 3 ສ້ອມສູນ
GOLD 2 A GOLD 2 B AEC Gold 2 DIAMOND A DIAMOND B GOLD 3 A GOLD 3 B AEC Gold 2 DIAMOND A DIAMOND B
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 250,000 250,000 250,000 250,000 300,000 250,000 300,000 500,000 250,000 300,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 160,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 160,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 250,000 250,000 *300,000 500,000 500,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 5,000,000 8,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 4,536,364 7,263,636 4,990,909 4,809,091 7,536,364 4,990,909 7,718,182 5,445,455 5,445,455 8,172,727
Vat 10% 453,636 726,363 499,091 480,909 753,636 499,090 771,818 544,545 544,545 817,273
Registry Fee 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Premium 5,000,000 8,000,000 5,500,000 5,300,000 8,300,000 5,500,000 8,500,000 6,000,000 6,000,000 9,000,000