ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ SMART SMART +
SMART SMART s SMART + SMART + s
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ       750,000,000      750,000,000     750,000,000      750,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 200,000 300,000 300,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000   100,000,000 100,000,000   100,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000   100,000,000 100,000,000   100,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 600,000 - 600,000 -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium  4,536,364     4,900,000 7,263,636 7,263,636
Vat 10%  453,636 490,000 726,364 726,364
Registry Fee 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 5,000,000 5,400,000 8,000,000 8,000,000