ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 1 ວົງເງີນຈຳກັດ ຂອງ ເອພີເອ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
PREMIUM
APA-PREMIUM 1 APA-PREMIUM 2 APA-PREMIUM 3
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     750,000,000 750,000,000     750,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

50,000,000 50,000,000 50,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

5,000,000 5,000,000 5,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

300,000 300,000 300,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 300,000 300,000 300,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 100,000,000 150,000,000  200,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ 100,000,000 100,000,000 100,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ - - -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 6,081,818  7,536,364      9,081,818
Vat 10% 608,182 753,636  908,182
Registry Fee 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 6,700,000  8,300,000 10,000,000