ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງທີບພະຍະ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງທີບພະຍະ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ SILVER 2 ສ້ອມອູ່ SILVER 3 ສ້ອມສູນ
PLANE A PLANE B AEC PLANE A PLANE B AEC
ວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     500,000,000     500,000,000     500,000,000     500,000,000     500,000,000     500,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000   50,000,000   50,000,000 35,000,000   50,000,000   50,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ   50,000,000   50,000,000  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ   50,000,000   50,000,000
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 300,000 300,000 300,000 *300,000 *300,000 *300,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 1,354,545     2,263,636 2,718,182 1,809,091 2,718,182 3,172,727
Vat 10% 135,455 226,364 271,818 180,909 271,818 317,273
Registry Fee 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 1,500,000 2,500,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000