ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ກຸງເທບປະກັນໄພ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ກຸງເທບປະກັນໄພ (ລາວ)

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
 
CARE
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     650,000,000

* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ

30,000,000

* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ

3,000,000

* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ

200,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 200,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 35,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ ບໍ່ຄຸ້ມຕອງ

* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່

-
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 350,000
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 30,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 2,354,545
Vat 10% 135,455
Registry Fee 10,000
Total Premiium 2,600,000