ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ AGL

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ອາລິອັນສ໌ (ລາວ)

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ WIFY WIFY +
WIFY WIFY s WIFY + WIFY + s
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     450,000,000     450,000,000     600,000,000     600,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 160,000 160,000 200,000 200,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 30,000,000   30,000,000 40,000,000   40,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ   ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ  ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ 600,000 - 600,000 -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 25,000,000 25,000,000 35,000,000 35,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 2,500,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium 1,809,091     2,172,727 2,718,182 3,081,818
Vat 10% 180,909 217,273 271,818 308,182
Registry Fee 10,000 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 2,000,000   2,400,000 3,000,000 3,400,000