ປະກັນໄພລົດ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ

ປະກັນໄພລົດພາກສະຫມັກໃຈ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ເອພີເອ

 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
EZY
APA-EZY 1 APA-EZY 2 APA-EZY 3
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊິວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ຫຼື ພິການຖາວອນ     500,000,000 500,000,000     600,000,000
* ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ/ຄົນ 28,000,000 28,000,000 28,000,000
* ຄ່າປິນປົວສູງສຸດ/ຄົນ 2,800,000 2,800,000 2,800,000
* ຄ່າອອກໂຮງໝໍສູງສຸດ 170,000 170,000 170,000
2. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸສູງສຸດ/ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 22,000,000 25,000,000 25,000,000
3. ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງທົດແທນຄືນ 150,000 150,000 150,000
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຫະນະ
1. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວລົດຄັນທີ່ເອົາປະກັນ 30,000,000 40,000,000   50,000,000
2. ລົດເສຍຈາກການຖືກລັກ ແລະ ໄພໄໝ້ ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ ບໍ່ຄຸ້ມຄອງ
3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ - - -
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຜູ້ຂັບຂີ 1 ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2. ກໍລະນີເສຍຊິວັດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ/ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
3. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ຂັບຂີ່ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
4. ຄ່າປິນປົວສູງສຸດສຳຫຼັບຜູ້ໂດຍສານ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ຄ່າທຳນຽມ Net Premium  1,945,455 2,263,636     2,590,909
Vat 10% 194,545 226,364 259,091
Registry Fee 10,000 10,000 10,000
Total Premiium 2,150,000 2,500,000 2,860,000