ຮ້ອນໆ ຝົນໆ ລະວັງພະຍາດຫຍັງແນ່


ສະພາບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ. ບາງມື້ມັນມີອາການຮ້ອນ…. ບາງມື້ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ. ເພາະວ່າສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ.


1. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (Influenza virus) ການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທົ່ວໄປເຊິ່ງຕິດຕໍ່ໂດຍການສູດດົມເອົານ້ຳຝົນ, ນ້ຳລາຍ ແລະ ຂີ້ກະເທີ່ຂອງຄົນເຈັບທີ່ໄອ ຫຼື ຈາມ ແລະ ຕິດຕໍ່ດ້ວຍການສຳພັດມື. ຫລືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ກັບຄົນເຈັບເຊັ່ນ: ຜ້າເຊັດໂຕ, ແວ່ນຕາ, ໂທລະສັບ, ຂອງຫຼິ້ນ, ໂທລະພາບ. ເມື່ອໃຊ້ມືຖູຕາ, ດັງ, ເຊື້ອພະຍາດຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ງ່າຍ.

ອາການຕ່າງໆ

 • ໄຂ້ສູງ 39-40 ອົງສາ
 • ເບື່ອອາຫານ ອາຈຽນ
 • ເຈັບຫົວຮຸນແຮງ
 • ເຈັບຄໍ ແລະ ຄໍແດງ, ມີຂີ້ມູກໄຫຼ
 • ໄອແຫ້ງໆ ຕາມຕົວຈະຮ້ອນແດງ ຕາແດງ.
 • ປວດຂໍ້, ປວດຂອບຕາ, ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ

ການປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
ລ້າງມືເລື້ອຍໆ, ຫລີກລ້ຽງການວາງມືໃສ່ປາກ ຫລື ຖູຕາ. ຢ່າແບ່ງປັນສິ່ງຂອງສ່ວນຕົວກັບຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນຜ້າເຊັດມື, ແວ່ນຕາ, ຫລີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດ. ເມື່ອເຈັບເປັນໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ, ໃນເວລາທີ່ໄອຫຼືຈາມໃຫ້ໃຊ້ຜ້າອັດດັງເພື່ອປົກປິດດັງ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດ.

2. ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທົ່ວໄປແມ່ນເກີດມາຈາກໄວຣັດຫຼາຍຊະນິດ. ແຕ່ວ່າປະເພດທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກໍ່ໍ່ຄື Rhinoviruses ແລະ Coronaviruses ຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ກັບເຊື້ອໂຣກໄດ້ດ້ວຍການໄອ, ຈາມ, ດັ່ງນັ້ນຫຼາຍຄົນອາດຈະເປັນໄຂ້ຫວັດຫລາຍຄັ້ງໃນ 1 ປີ.

ອາການຫວັດທົ່ວໄປ

 • ມີອາການຂັດດັງ, ຈາມ, ມີນ້ຳມູກໄຫລ
 • ເຈັບຄໍພ້ອມມີອາການໄອຕາມມາ
 • ຮູ້ສຶກເມື່ອຍໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ເຈັບຫົວນ້ອຍ
 • ອາດຈະບໍ່ມີໄຂ້ ຫຼື ມີໄຂ້ແຕ່ບໍ່ສູງກວ່າ 38 ອົງສາເຊ

ການປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານອົບອຸ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຢ່າເຂົ້າໃກ້ ຫລື ນອນກັບຄົນເຈັບ ແຕ່ຖ້າ ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕາມຄົນເຈັບຢ່າງໃກ້ຊິດ ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໝໍ້, ຈານ, ຜ້າເຊັດມື, ຜ້າເຊັດໂຕ, ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆຮ່ວມກັບຄົນເຈັບ.

3. ປອດອັກເສບ

ແມ່ນໂຣກປອດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ໄວຣັດເຊິ່ງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິອາດຈະເກີດຈາກເຊື້ອລາ. ເວລາທີ່ເປັນປອດອັກເສບຈະມີໜອງ ແລະ ສານນ້ຳຢ່າງອື່ນໃນຖົງລົມ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດອົກຊີເຈນ ແລະ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຕົວທີ່ເປັນສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນນໍ້າລາຍ ແລະ ຂີ້ກະເທີ່ຂອງຄົນເຈັບແລະສາມາດແຜ່ລາມໄດ້ໃນເວລາໄອຫຼືຈາມ.

ອາການຂອງໂຣກປອດອັກເສບ

 • ບາງຄົນອາດຈະມີຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ຈາມ, ຂັດດດັງມາກ່ອນ
 • ບາງຄົນອາດເລີ່ມເປັນໄຂ້ສູງ, ໜາວສັ່ນ.
 • ລົມຫາຍໃຈຫອບເມື່ອຍ
 • ມີອາການເຈັບໜ້າເອິກຕຳແຫນ່ງທີ່ເຈັບມັກຈະກົງກັບບໍລິເວນທີ່ມີອັກເສບ.
 • ໄອ ໄລຍະທຳອິດແມ່ນມີອາການແຫ້ງໆ. ແຕ່ໃນໄລຍະຕໍ່ມາຈະມີການຂີ້ກະເທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະຫນຽວ.

ການປ້ອງກັນໂຣກປອດບວມ
ໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກປອດບວມບາງຢ່າງເຊັ່ນ: H.influenza, Pertussis whooping ໄອ, ປອດອັກເສບປອດເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄົນທີ່ເປັນໂຣກປອດອັກເສບ. ຖ້າມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນໂຣກຫືດ, ໃຫ້ແຍກຈອກແລະຖ້ວຍ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄວນລ້າງມືເລື້ອຍໆ. ອ່ານວິທີການລ້າງມືຂອງທ່ານຢູ່ນີ້.

4. ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ

ແມ່ນສະພາບການທີ່ມີການຖ່າຍເປັນນ້ຳສຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງພົບໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ມັກຈະມີອາການຮຸນແຮງໃນເດັກນ້ອຍ ຜູ້ສູງອາຍຸຫລືຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ. ໂດຍເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນປາກ, ກິນອາຫານ, ນ້ຳ, ນ້ຳກ້ອນທີ່ບໍ່ສະອາດ ທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ

ອາການທ້ອງເສຍ ຖອກທ້ອງ

 • ຖ່າຍອອກເປັນນ້ຳ ຂອງແຫຼວ
 • ອາຈົມມີກິ່ນເຫມັນຄາວ ຫລື ມີກິ່ນເໝັນສົ້ມ
 • ມີໄຂ້ ມີທັງໄຂ້ສູງ ແລະ ໄຂ້ຕ່ຳ ບາງຄັ້ງມີໄຂ້ໜາສັ່ນ
 • ທ້ອງອືດ ເຈັບທ້ອງເປັນຊ້ວງໆ
 • ປວດຮາກ ແລະ ຮາກ
 • ອິດເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ ແລະ ບໍ່ມີແຮງ
 • ວິນຫົວ ຫນ້າມືດ ຊິເປັນລົມ

ການປ້ອງກັນໂຣກທ້ອງເສຍ, ຖອກທ້ອງ
ລ້າງມືຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູແລະນ້ ຳ ສະອາດກ່ອນແຕ່ງກິນ. ຫຼືຮັບປະທານອາຫານແລະຫລັງຈາກຖ່າຍ ໜັກ, ດື່ມນ້ ຳ ສະອາດ, ເລືອກກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງ ໃໝ່ໆ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງເປັນວັດຖຸດິບ. ກຳ ຈັດສິ່ງເສດເຫລືອ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ການປັບປຸງພັນຂອງແມງວັນ ການຖ່າຍທ້ອງໃນຫ້ອງນ້ ຳ ແມ່ນຖືກອະນາໄມ.

ເປັນແນວໃດພຽງແຕ່ອາກາດປ່ຽນແປງກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຢ່າງ ສະນັ້ນເພື່ອນໆ ຄວນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບດີຢູ່ສະເໝີ ກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ຫລີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ກັບຄົນເຈັບ. ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ KX Broker ມີປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຊ້ບໍລະການ