kx ຜູ້ນໍາທີ່ປືກສາປະກັນໄພ

kx ຜູ້ນໍາທີ່ປືກສາປະກັນໄພດ້ວຍຄຸນນະພາບແລະຄວາມຢັັງຢືນ ເປັນທີ່ປືກສາປະກັນໄພແລະການເງີນອັນດັນຕົ້ນໆຂອງລາວດ້ວຍປະສົບການທີ່ຍາວນານ